พุทธศาสนิกชนจังหวัดสตูล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 นายศักดา วิทยาศิริกุล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ร่วมในพิธี วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่างๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ ำเดือน 11 ของทุกปี สำหรับพิธีกรรมที่นิยมทำในวันอาสาฬหบูชา คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ ในตอนค่ำมีการเวียนเทียนเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ช่วยชะล้างจิตใจให้ผ่องใส ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : เทพสันติ แดงฤทธิ์ ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

Transport Minister Arkhom Termpittayapaisith said the Cabinet has approved the budget for the second phase of the Thai-Chinese high-speed train project in the Northeast. He said the construction of a…

The Embassy of India, Bangkok, in partnership with CHEMEXCIL, organised a Seminar on “Opportunities in Chemical Sector in India” at the Pullman Grande Hotel Sukhumvit on 1 July 2019. Mr.…